Nadace
českého
výtvarného umění

O nadaci

Správní rada

Nadace českého výtvarného umění je jednou z největších a nejvýznamnějších nadací v České republice. Jejím posláním je podpora výtvarného umění, bez ohledu na obor, žánr a výtvarnou orientaci. Výtvarné umění je vnímáno jako nedílná součást kulturní společnosti s respektem ke svobodě projevu a formě vyjádření.

Vznikla v roce 1994 jako Nadace Český fond umění a ze zákona se stala právním nástupcem ve stejném roce zrušeného Českého fondu výtvarných umění. V roce 1997 založila samostatnou Nadaci Český fond architektury (dnes Nadace české architektury), v roce 2008 změnila svůj název na obsahově výstižnější Nadaci českého výtvarného umění.

NČVU provozuje výstavní síň Mánes, v jejichž prostorách se celoročně konají výstavy moderního a současného umění. Výstavní plán je sestavován v nezbytném časovém předstihu a s ohledem na jejich zaměření. Po plánované rekonstrukci budovy Mánes se připravuje zásadní změna provozu vedení galerie, která bude nadále fungovat jako klasická kunsthalle s koncepčním kurátorským vedením.

Nadace podporuje výtvarné projekty formou nadačních příspěvků (grantů), pořádáním a spolupořádáním výstav. Nadační příspěvky jsou přidělovány správní radou v průběhu celého roku. Granty jsou vypisovány každoročně a jejich úhrnná suma je závislá na finanční situaci NČVU v tom kterém roce. Nejvýznamnější složku grantových příspěvků představují prostředky z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF), které NČVU na základě úspěšného výběrového řízení spravuje. Je jednou z mála nadací, které dokázaly vhodným investováním těchto prostředků zajistit jejich trvalé výnosy, a to i v současném krizovém období. Mandatorním poskytováním příslušných grantů tak není zatěžován vlastní rozpočet Nadace.

Jmění Nadace českého výtvarného umění spočívá z největší části v nemovitostech, ve vložených finančních prostředcích a v příspěvcích Nadačního investičního fondu. Činnost nadací je v České republice vymezena Nadačním zákonem, který určuje, že finanční krytí nadačních aktivit je možné jen z výnosů majetku nadace. V případě Nadace českého výtvarného umění tedy z pronájmů nemovitostí a z úroků vložených finančních prostředků, z nichž je hrazena správa nadace, údržba, opravy nemovitostí a vlastní nadační činnost.

Náplní činnosti Nadace českého výtvarného umění je rozvoj v oblasti výtvarného umění v České republice. Nadace hledá sponzory a dárce a nabízí jim spolupráci na významných uměleckých projektech. Snaží se tak navázat na starou tradici, kdy byl zájem podnikatelské sféry o umění samozřejmostí a pomoc umělcům byla věcí cti.